×

FOUNDERS

MEET OUR TEAM

"Faith" this big word happened from inspiration and confidence of unity power of cultivating vegies by ourselves. So thriving of fresh veggies with love to continue the project plant veggie cause love mom.
https://www.prukphakprawrakmae.com/wp-content/uploads/2015/07/พี่โจ้-400x400.png

JIRAYUTH PUWAPOONPOL (JO)

 THE FOUNDER & FARMER

ถามว่าปลูกผักยากไหม?...ยากมาก
แต่ด้วยความที่เรียนจบด้านเกษตรมา จึงทำให้มีพื้น-
ฐานในการปลูก ซึ่งเราใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนการปลูก
ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ด การ
เตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษาระหว่างการปลูกจน
กระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งทุกๆ ขั้นตอนปราศจาก
การใช้สารเคมี เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าผักที่มาจาก
สวนของเราจะ สด สะอาด และปลอดภัยเสมอเรารู้สึก
ดีใจทุกครั้ง ที่เห็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆเจริญงอกงามกลาย
เป็นต้นสลัดที่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ครัวของเรา
อย่างภาคภูมิใจ

https://www.prukphakprawrakmae.com/wp-content/uploads/2015/07/พี่อู๋-400x400.png

CHALAKORN EAKCHAIPATANAKUL(AU)

THE FOUNDER & CHEF

การคัดสรรวัตถุดิบในการปรุงอาหารถือว่าเป็นส่วน
สำคัญยิ่งวัตถุดิบธรรมชาติ ในวันนี้ผลิตทั้งถูกวิธี
และผิดวิธีซึ่งวัตถุดิบที่คำนึงถึง ผู้บริโภค ชุมชน และ
ผืนดินนั้น มักมีต้นทุนสูงกว่าถ้าไม่มีใครสนับสนุนเขา
เขาก็จะกลับไปทำในสิ่งที่ผิดๆนอกจากสวนผักออแกนิค
ของเราที่มีผักสลัดมากกว่า 25 ชนิด เราพยายามหา
วัตถุดิบที่เป็นออแกนิคมากที่สุดที่เราจะหาได้มาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของ
เรา การคัดสรรวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

https://www.prukphakprawrakmae.com/wp-content/uploads/2015/07/พี่ต้อง-400x400.png

WORADETH  SUCHAIBUNSIRI(TONG)

THE FOUNDER & ENGINEER

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตรวมถึงส่วนสำคัญ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูก เพื่อความมั่นใจ
เราจึงต้องควบคุมวัตถุดิบที่เราจะนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้เองโดยวัตถุดิบหลักคือ เศษผัก และเศษอาหาร
ที่เหลือจากการแปรรูป และรับประทานภายในร้านจึง
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเจือปนของสารเคมีในทุกขั้น
ตอนอย่างแน่นอนแล้วนำกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อใช้เองภายในฟาร์มของเรา ถือเป็นความภูมิใจที่ได้
เป็นต้นแบบให้กับชุมชน โดยปัจจุบันเราได้นำเข้าเครื่อง “EWA” มาช่วยในการผลิต จึงทำให้ได้ปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของฟาร์มทั้งหมด
ของเรา